PADI Specialty Course - UW Photographer
PADI Speciality Course - UW Photographer - Potápač-Fotograf.

Potápač fotograf (Underwater Photographer) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach fotografovania pod vodou - princípov, kompozície, typov filmu, bleskov a svetiel ako aj v ovládaní potápačského fotoaparátu

Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu pokročilého potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" ovládali praktiky fotografovania pod vodou - princípy, kompozície, typy filmov, bleskov a svetiel ako aj v ovládanie potápačského fotoaparátu

" ovládali praktiky starostlivosti o potápačský fotoaparát

" boli schopní fotiť adekvátne potápačské fotografie čo sa týka kompozície, zaostrenia a expozície.

Obsah kurzu : kurz potápača fotografa podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí - teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov fotografovania pod vodou ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači fotografi potrebujú. Skladá sa z 11 častí.
Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - fotografovanie a vodné prostredie. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: prečo fotiť pod vodou, tlak a fotografovanie, odpor a fotografovanie, chladná voda, vztlak, korózia, rozptýlené čiastočky.

Tretia časť - chápanie vplyvu svetla pre fotografovanie pod vodou. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: strata svetla pod vodou, strata farieb pod vodou, refrakcia.

Štvrtá časť - základné súčasti fotoaparátu. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: vyvolávacia (čierna) komora, päť najdôležitejších súčastí.

Piata časť - šošovka. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: vplyv šošovky na ostrosť fotografie, vymeniteľné a fixné šošovky, typy vymeniteľných šošoviek, apretúra a hĺbka poľa.

Šiesta časť - správna expozícia. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: správna expozícia, expozičné ovládače, svetlometer, programovanie expozičnej elektroniky v plnoautomatických fotoaparátoch, expozičná štrbina.

Siedma časť - film. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: tri hlavné predpoklady, rýchlosť filmu, výber filmu.

Ôsma časť - blesky. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: päť hlavný častí blesku, typy blesku, manuálne blesky, výber blesku, techniky fotenia s bleskom, držanie blesku v ruke, vzdialenosť od objektu fotografovania, rovnováha blesku a denné svetlo.

Deviata časť - základné techniky fotenia pod vodou.

Desiata časť - kompozícia.

Jedenásta časť - predponorová kontrola a starostlivosť o potápačský fotografický systém.

Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača fotografa je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode.

Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

Spresňujúce informácie :