PADI Specialty Course - Wreck Diver
PADI Speciality Course - Wreck Diver - špecializačný kurz - vrakový potápač.


Vrakový potápač (Wreck Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach vrakového potápania do maximálnej hĺbky 39,5 metra.

Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu vrakového potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" mali dostatočné teoretické znalosti o vrakovom prostredí a potápaní

" vrakový potápači poznali historický význam vrakov, sociálne a právne aspekty ich hodnoty

" vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory na prieskum vrakov v podmienkach, v ktorých boli trénovaní.

Obsah kurzu : kurz vrakového potápača podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí - teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré vrakový potápači potrebujú. Skladá sa zo 7 častí.
Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - dôvody a možnosti vrakového potápania. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: najčastejšie dôvody pre vrakové potápanie, možnosti miestneho vrakového potápania.

Tretia časť - štúdium vrakov pod hladinou. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: dôvody pre štúdium histórie vrakov, zdroje základných všeobecne dostupných informácii o miestnych vrakoch, možné zdroje a procedúry získavania podrobnejších informácii o vrakoch.

Štvrtá časť - vrakové potápanie a zákony. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: dôvody a pôvod zákonov na ochranu vrakov, kontroverzie vynášania artefaktov z vrakov a objektov z historicky nie významných vrakov, miestne zákony a vrakové potápanie.

Piata časť - nebezpečenstvá a úvahy o vrakovom potápaní. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: potenciálne nebezpečenstvá vrakového potápania, úvahy o hĺbke, vrakové potápanie v prúdoch, špecifické nebezpečenstvá pre vrakové potápanie.

Šiesta časť - zhodnotenie a navigácia na vraku.V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: zhodnotenie vraku, navigácia, mapovanie.

Siedma časť - penetrácia vraku. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: výstroj, limity, základné techniky, vstup do vraku, použitie penetračného lana, penetračné núdzové stavy.

Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu vrakového potápača je potrebné absolvovať 4 ponory na otvorenej vode.

Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

Spresňujúce informácie :